Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 may 2009-cu il tarixli 255 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azəbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı»nda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə Təhsil Nazirliyinin fəaliyyət planı

Təhsil Nazirinin 10.09.2009-cu il tarixli
994 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 


Tədbirlərin adı İcraçılar İcra müddəti (illər üzrə)
1.  Elmi müəssisələrin fəaliyyətinin monitorinqi, ümumi vəziyyət haqqında geniş hesabatın tərtib edilməsi və müvafiq təkliflərin işlənib hazırlanması

Elm şöbəsi, Elmi-Metodik Şuranın bölmələri,
İşçı qrupları

 

 
2009-2010
1.1  Ali məktəblərdəki elmi müəssisələrin fəaliyyətinin monitorinqini keçirmək məqsədi ilə İşçı qruplarının yaradılması Elm şöbəsi 2009
1.2  Yoxlama suallarının və yoxlama cədvəlinin hazırlanması

Elm şöbəsi, İşçı qrupları

2009
1.3  Monitorinqin hətata keçirilməsi İşçı qrupları 2009-2010
1.4  Monitorinqin nəticələri və ümumi vəziyyət haqqında geniş hesabatın tərtib edilməsi İşçı qrupları 2010
1.5  Hesabatın müzakirə edilməsi və təkliflərin hazırlanması

Elm şöbəsi, İşçı qrupları,

Elmi-Metodik Şuranın bölmələri

2010
2.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademi­yasında, ölkədə mövcud olan elmi müəssisələrdə və ali məktəblərdə fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat­ların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2009-2010
2.1.  Ali məktəblər tərəfindən fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat­ların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləş­dirilməsi Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
2.2.  Həmin istiqamətlərin Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasına təqdim edilməsi Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
3.  Elm, texnologiya və texnikanın prio­ritet istiqamətlərinə uyğun aparılan fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların planlarının hazırlanması Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
3.1.  Elm, texnologiya və texnikanın prioritet istiqamətlərinə uyğun aparılan funda­men­tal və tətbiqi elmi tədqiqatların planlarının hazırlanması və Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurasına təqdim edilməsi Ali təhsil müəssisələri 009
3.2.  Həmin planların ali məktəblərin Elmi şuraları tərəfindən təsdiq edilməsi Ali təhsil müəssisələri 2010
4.  Elmi müəssisələrin və ali məktəblərin elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi və onların yekunlarına dair hesabatların təhlili, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağında müzakirə olunması və təsdiq edilməsi  

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

Mütəmadi
4.1.  Ali məktəblərdə yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına dair hesabatların tərtib edilməsi və Təhsil Nazirliyinə təqdim olunması Ali təhsil müəssisələri Hər ilin sonunda
4.2.  Ali məktəblərdə yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına dair hesabatların təhlili və ümumiləşdirilməsi Elm şöbəsi Hər ilin əvvəlində
4.3.  İl ərzində alınmış mühüm elmi nəticələrin təhlili, ümumiləşdirilməsi və AMEA-ya təqdim edilməsi

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

Hər ilin sonunda
4.4.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya­sı­nın elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına dair ümumi yığıncağında təhsil sisteminin təmsil olunmasının təmin edilməsi

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

İldə bir dəfə
5.  AMEA-da, ölkədə mövcud olan elmi müəssisə­lərdə və ali məktəblərdə aparılan fundamental və tətbiqi tədqiqatların nəticələrinin müvafiq dövlət proqramları çərçivəsində tətbiqinin təmin edilməsi

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
5.1.  Ali məktəblərdə aparılan fundamental və tətbiqi tədqiqatların tətbiqə hazır olan nəticələri barədə məlumat bazasının yaradılması

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

Hər ilin sonunda
5.2.  Fundamental və tətbiqi tədqiqatların nəticələrinin müvafiq dövlət proqramları çərçivəsində tətbiqi barədə təkliflərin hazırlanması

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
5.3.  Müvafiq təkliflərin Nazirlər Kabinetinə və AMEA-ya təqdim edilməsi Elm şöbəsi 2009-2015
6.  Qısa və uzunmüddətli məqsədli kompleks elmi proqramların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi Ali təhsil müəssisələri 2010-2015
6.1.  Məqsədli kompleks elmi proqramlarda  ali məktəbin iştirakını müəyyənləşdirmək  üçün ayrı-ayrı elmi sahələr üzrə elmi tədqiqat qruplarının yaradılması Ali təhsil müəssisələri 2010-2015
6.2.  Məqsədli kompleks elmi proqramlarda ali məktəbin iştirakı barədə təkliflərin və layihələrin hazırlanması, müvafiq təşkilatlara təqdim edilməsi Ali təhsil müəssisələri 2010-2015
6.3.  Məqsədli kompleks elmi proqramların həyata keçirilməsi Ali təhsil müəssisələri 2010-2015
7.  Elmi, sosial-iqtisadi və mənəvimədəni inkişaf üzrə strateji əhəmiyyətli dövlət proqramlarının, innovasiya layihələrinin hazırlanmasında və ekspertizasında müvafiq elmi müəssisələrin və aparıcı alimlərin iştirakının təmin edilməsi

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
7.1.  Müvafiq təkliflərin hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2009-2010
8.  Elm sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin işlənib hazırlanması Elm, Strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarəolunması, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri, İqtisadiyyat şöbələri, Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsi, Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
8.1.  Ali məktəblərdə elm sahəsində mövcud idarəetmə sisteminin monitorinqinin aparılması üçün İşçi qrupunun yaradılması Elm şöbəsi 2009-2010
8.2.  İşçi qrupu tərəfindən mövcud idarəetmə sisteminin təhlili və onun optimallaş­dı­rılmasına dair təkliflərin hazırlanması İşçi qrupu 2009-2010
8.3.  Həmin təkliflərin müzakirə edilməsi və müvafiq tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi Elm, Strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması, İqtisadiyyat şöbələri 2010
8.4.  Ali məktəblərdə “Elektron elm” idarəetmə sisteminin qurulması

Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsi, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi, Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2010
9.  Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramının həyata keçirilməsində bölgələrdə fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrin və ali məktəblərin iştirakını təmin etməklə elmin inkişafına nail olmaq üçün təkliflərin hazırlanması

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

 

2009-2015
9.1.  Bölgələrdə fəaliyyət göstərən  ali məktəblər tərəfindən yerinə yetirilən elmi tədqiqat işlərinin monitorinqinin aparılması Ali təhsil müəssisələri 2009
9.2.  Monitorinqin nəticələri barədə Təhsil Nazirliyinə məlumatın təqdim edilməsi Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
9.3.  Elmi tədqiqat mövzularının Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının perspektiv tələblərinə və Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramına uyğunlaşdırılması Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
9.4.  Regionların sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən elmi tədqiqatların yerinə yetirilməsi Ali təhsil müəssisələri 2009-2010
10.  Elmi əsərlərin nüfuzlu jurnallarda, nəşriyyatlarda çap edilməsi üçün müvafiq mexanizmin işlənib hazırlanması

Elm şöbəsi, Təhsil Problemləri İnstitutu

2009-2010
10.1.  Ali təhsil müəssisələrində elmi tədqiqat işlərini inkişaf etdirmək və onların beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda dərc olunmasını stimullaşdırmaq məqsədi ilə Təhsil Problemləri İnstitutunda Elmi araşdırmalar fondunun yaradılması

Elm şöbəsi, Təhsil Problemləri İnstitutu

2009
10.2.  Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi araşdirmalar fondu tərəfindən elmi əsərlərin nüfuzlu jurnallarda, nəşriyyatlarda çap edilməsi üçün müvafiq mexanizmin işlənib hazırlanması

Elm şöbəsi, Təhsil Problemləri İnstitutu

2010
11.  Ali məktəblərin elmi tədqiqat bölmələrinin fundamental tədqiqatların aparılmasına cəlb olunması və bu tədqiqatların dövlət büdcəsindən müvafiq qaydada maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi

Elm, İqtisadiyyat şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
11.1  Ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat müəssisələrində aparılan elmi problemlərin  və mövzuların monitorinqinin keçirilməsi məqsədi ilə Elmi-Metodik Şuranın bölmələrinə tapşırıqların verilməsi Elm şöbəsi 2009
11.2  Monitorinqin həyata keçirilməsi Elmi-Metodik Şuranın bölmələri 2009-20010
11.3  Monitorinqin nəticələrinin müzakirə edilməsi və ali məktəblərə müvafiq  tövsiyələrin göndərilməsi Elm, İqtisadiyyat şöbələri 2010
12.  Gənc alimlərin elmi fəaliyyətini stimullaşdırmaq və onların fundamental elmi tədqiqatların aparılmasında yaradıcılıq imkanlarını artırmaq üçün məqsədli proqramların və xüsusi fondların yaradılması

Elm şöbəsi, Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
12.1.  Bu sahə ilə baglı normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması üçün İşçi qrupunun yaradılması Elm şöbəsi 2009
12.1.1.  Mövcud normativ hüquqi sənədlərin monitirinqinin aparılması və lazimi sənədlərin hazırlanması İşçi qrupu 2009-2010
12.2.  Fundamental elmi tədqiqatlatlar aparan gənc alimlər üçün “İlin gənc alimi” müsabiqəsinin təşkili Elm şöbəsi 2010-2015
12.2.1.  Müsabiqənin Əsasnaməsinin hazırlanması

Elm şöbəsi, İşçi qrupu

2009
12.3.  Tələbə və magistrantlar üçün  elmi konfransların və “Ən yaxşı tələbə elmi tədqiqat işi” müsabiqəsinin təşkili Elm şöbəsi 2010-2015
12.3.1.  Konfransın və müsabiqənin Əsasnaməsinin hazırlanması Elm şöbəsi 2009
12.4.  “Gənc alimlərin inkişaf fondu”nun yaradılması barədə təkliflərin hazırlanması

Elm şöbəsi, İşçi qrupu

2009-2010
12.5.  Gənc alimlərin mobilliyinin təmin edilməsi məqsədilə müxtəlif fondların yardımından istifadə edilməsi Ali təhsil müəssisələri 2009-2015
13.  Dövlətlərarası elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə elmi layihə və proqramların həyata keçirilməsi və elmi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi üçün beynəlxalq fondlardan vəsaitlərin cəlb olunması Elm, Beynəlxalq əlaqələr şöbələri Mütəmadi
13.1.  Birgə elmi layihə və proqramların həyata keçirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması və müvafiq fondlara və təşkilatlara təqdim edilməsi

Elm, Beynəlxalq əlaqələr şöbələri, Ali təhsil müəssisələri

Mütəmadi
14.  Milli Strategiyaya uyğun olaraq elmi potensialın formalaşdırılması üçün xarici ölkələrdə yüksək ixtisaslı elmi mütəxəssislərin hazırlanması və onların elmi müəssisələrdə müvafiq işlə təmin olunması istiqamətində normativ hüquqi bazanın yaradılması Elm, Strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarəolunması,  Beynəlxalq əlaqələr şöbələri 2009-2010
14.1.  Bu sahə ilə baglı normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması üçün İşçi qrupunun yaradılması Elm, Strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması,  Beynəlxalq əlaqələr şöbələri 2009
14.2.  Mövcud normativ hüquqi sənədlərin monitirinqinin aparılması və lazimi sənədlərin hazırlanması İşçi qrupu 2010
14.3.  Hazırlanmış layihələrin təsdiqə təqdim edilməsi Elm, Strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarəolunması,  Beynəlxalq əlaqələr şöbələri 2010
15.  Milli Elmlər Akademiyası, sahə elmi tədqiqat institutları və ali məktəb müəssisələrinin birgə fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat işlərinin aparılması, həmin institutlarda çalışan alimlər tərəfindən tələbələrin buraxılış işlərinə, magistrantların dissertasiyalarına rəhbərliyin həyata keçirilməsi, elmi-texniki bazadan istifadə edilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqat institutlarında və istehsalatda ali məktəblərin bazalarının yaradılması və bu məsələlərin hüquqi əsaslarının işlənib hazırlanması

Elm , Ali və orta ixtisas təhsili şöbələri, Ali təhsil müəssisələri

2009-2010
15.1.  Bu sahə ilə baglı normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması üçün İşçi qrupunun yaradılması Elm , Ali və orta ixtisas təhsili şöbələri 2009
15.1.2.  Mövcud normativ hüquqi sənədlərin monitirinqinin aparılması və lazımi sənədlərin hazırlanması İşçi qrupu 2009
15.1.3.  Hazırlanmış layihələrin təsdiqə təqdim edilməsi Elm , Ali və orta ixtisas təhsili şöbələri  
15.2.  Milli Elmlər Akademiyasında, sahə elmi tədqiqat institutlarında çalışan alimlərin tələbələrin buraxılış işlərinə, magistrantların dissertasiyalarına rəhbərliyin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi Ali təhsil müəssisələri 2010-2015
15.3.  Birgə fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat işlərinin aparılması barədə təkliflərin hazırlanması Ali təhsil müəssisələri 2010-2015
15.4.  Elmi tədqiqat institutlarında və istehsalatda ali məktəblərin bazalarının yaradılması Elm , Ali və orta ixtisas təhsili şöbələri 2010-2015
16.  “Azərbaycan Respublikasında elmi və elmi-pedaqoji işçilərə alimlik dərəcələri verilməsi üzrə ixtisasların nomenklaturası”nın YUNESKO-nun və digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi elmi ixtisas siyahılarına uyğunlaşdırılması

Elm şöbəsi, İşçi qruru

2009-2010
161.  Elmi və eimi-pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ixtisasların monitorinqini həyata keçirmək məqsədi ilə İşçi qrupunun yaradılması Elm şöbəsi 2009
16.2.  Elmi və eimi-pedaqoji kadr hazırlığı ixtisaslarının beynılxalq təşkilatların qəbul etdiyi elmi ixtisas siyahılarına uyğunlaşdırılması barədə təkliflərin hazırlanması İşçi qrupu 2010
17.  Elmi tədqiqat işlərinin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün elmi müəssisələrin maddi-texniki bazasının müasirləşdirilməsi

Elm, İqtisadiyyat şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

Mütəmadi
17.1.  Ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının monitorinqi

Elm şöbəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009
17.2.  Elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının müsirləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması

Elm, İqtisadiyyat şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2010
17.3.  Elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının müsirləşdirilməsi

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, Ali təhsil müəssisələri

Mütəmadi
18.  Elmi tədqiqat işlərinin istehsalata tətbiqini sürətləndirmək üçün texnoparkların yaradılmasına dair təkliflərin və müvafiq normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, Ali təhsil müəssisələri

2009-2011
18.1.  İşçi qrupunun yaradılması Elm şöbəsi 2009
18.1.2  Texnoparkların fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi İşçi qrupu 2009
18.1.3  Texnoparklar haqqında əsasnamənin işlənib hazırlanması İşçi qrupu 2010
18.2.  Texnoparkların yaradılmasına dair təlliflərin hazırlanması

Elm şöbəsi, İşçı qrupları, Ali təhsil müəssisələri

2010
18.3.  Texnoparklarların yaradılması

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, Ali təhsil müəssisələri

2010-2011
19.  Elmi müəssisələrdə müasir informasiya və telekommunikasiya vasitələrinin geniş tətbiqi, internet şəbəkələrinin inkişafı və elektron kitabxanaların təşkili

Elm, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbələri, Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
19.1.  Ali məktəblərin elmi tədqiqat müəssisələrində müasir informasiya və telekommunikasiya vasitələrinin geniş tətbiqinin təmin olunması

Elm, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi, Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılıması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
19.2. Ali məktəblərdə elektron kitabxanaların təşkili

Elm, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi, Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılıması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
19.2.1.  Elektron kitabxanaların təşkilinə dair təkliflərin hazırlanması məqsədi ilə İşçi qrupunun yaradılması

Elm, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi, Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılıması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009
19.2.2.  Ali məktəbin elektron kitabxanası haqqında nümunəvi əsasnamənin hazırlanması

Elm, Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi, Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılıması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2010
19.2.3.  Kitabxana sistemində məlumat, şəbəkə və internet texnologiyaların inkişaf etdirilməsi

Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi,

Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
19.3  Ali məktəb kitabxanalarının müasir kitabxana-informasiya resurslarına çevrilməsi, internetə, dünya informasiya mərkəzlərinə sərbəst girişinin təmin edilməsi

Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemləri şöbəsi,

Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
20.  Elmi müəssisələr və kitabxanalar üçün müasir standartlara cavab verən binaların tikilməsi və onların müvafiq avadanlıqla təchiz edilməsi

Elm, İqtisadiyyat  şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

2009-2015
20.1.  Ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının və elmi kitabxanalarının yerləşdirilmə şəraitinin öyrənilməsi

Elm, İqtisadiyyat  şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

2009
20.2.  Yeni binalara ehtiyacı olan elmi müəssisələrin və kitabxanaların müəyyənləşdirilməsi

Elm, İqtisadiyyat  şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

2009
20.3.  Müvafiq təkliflərin hazırlanıb Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi Elm, İqtisadiyyat  şöbələri 2009
20.4.  Müasir standartlara cavab verən binaların tikilməsi ilə əlaqədar lazımi sənədlərin hazırlanması

Elm, İqtisadiyyat  şöbələri,

Ali təhsil müəssisələri

2010
20.5.  Yeni binaların tikilməsi və onların müvafiq avadanlıqla təchiz edilməsi

İqtisadiyyat şöbəsi,

Ali təhsil müəssisələri

2010-2015