• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Профессионально-техническое образование

Государственное агентство по профессиональному образованию при Министерстве образования Азербайджанской Республики является органом исполнительной власти, который обеспечивает и координирует реализацию государственной политики в области профессионального образования и организует деятельность учреждений профессионального образования при Министерстве образования Азербайджанской Республики.

 

 

Направления деятельности Агентства

  • Организует и координирует деятельность подведомственных учреждений профессионального образования в целях обеспечения подготовки квалифицированных кадров и повышения их конкурентоспособности;
  • Организует осуществление доступного непрерывного профессионального образования и обучения с ориентацией на развитие компетенций и карьеры в целях постоянной адаптации профессионального образования к требованиям рынка труда;  
  • Принимает меры по развитию материально – технической базы учреждений профессионального образования;
  • Обеспечивает разработку и реализацию программ в рамках сотрудничества с работодателями ( между государством и бизнесом) с целью повышения эффективности профессионального обучения в учреждениях профессионального образования; 
  • Разрабатывает и внедряет методологии признания навыков, приобретенных нестандартным методом; 
  • Организует координацию международных программ и проектов в сфере профессионального образования.