• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Высшее образование

Осуществляет формирование конкурентоспособной на международном уровне системы высшего образования, обеспечивающей трансферт научных инноваций в производство с учетом потребностей экономики, рынка труда и общества на уровне высшего образования, подготовку высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров по индивидуальным образовательным программам.

 

Направления деятельности:

  • Применение компетентностных и студентоориентированных образовательных программ;
  • Обеспечение обучения на протяжении всей жизни и непрерывности образования;
  • Обеспечение адаптации качественного и прозрачного высшего образования к потребностям общества и экономики;
  • Обеспечение развития научных исследований и инноваций;
  • Интернационализация системы высшего образования и обеспечение ее международной конкурентоспособности.