• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Исследования

PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, проводимая   с 2000 года каждые три года, Организацией экономического сотрудничества и развития ОЭСР (OECD — Organization for Economic Cooperation and Development), проверяет способность 15-летних учащихся использовать полученные в школе знания в области чтения, математики и естественных наук для решения проблем, с которыми они сталкиваются в жизни.

TIMSS

Международное  оценочное исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования (Trends in International Mathematics and Science Study)—   TIMSS проводится  Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений с 1995 года, где   оцениваются знания учеников четвертых и восьмых классов в области математических и естественных наук. Исследование проводится каждые четыре года.
Азербайджан принял  участие в международном исследовании в 2011 и  в 2019 годах. 

PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study— международное исследование качества чтения и понимания текста. Основная цель исследования - оценить навыки чтения учеников 4-х классов и сравнить результаты с результатами других стран. Проводится Международной ассоциацией по оценке учебных достижений (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).   Азербайджан  принял  участие  в рейтинге PIRLS в 2011 и в   2016 годах.