• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Среднее специальное образование

Среднее специальное образование обеспечивает в соответствии с потребностями общества и рынка труда подготовку специалистов со средним специальным образованием по различным специальностям для отдельных сфер деятельности на базе общего среднего образования и полного среднего образования. 

 

Направления деятельности:

  • Создание реальной основы для удовлетворения потребности общества в качественных и конкурентоспособных человеческих ресурсах;
  • Обеспечение обучения на протяжении всей жизни и непрерывности образования;
  • Обеспечение качественного образования, адаптированного к потребностям общества и экономики;
  • Подготовка кадров с высоким интеллектуальным уровнем и практическими способностями, обладающих знаниями и кругозором в соответствии с новыми технологиями, современными стандартами, умением находить гибкое направление в потоке информации.