• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

МЕНЮ МЕНЮ НАЗАД

Внешкольное образование

Внешкольное образование - вид образования, обеспечивающий развитие интересов, склонностей и умений, интеллектуального уровня, творческих способностей, физических возможностей детей, подростков и молодежи.

 

Направления деятельности:

  • Выявлять склонности, интересы и способности детей, подростков и молодежи и обеспечивать их творчество, досуг и физическое развитие;
  • Осуществление необходимых мероприятий по подготовке в стране спортсменов высокого уровня, проведение выставок, соревнований, фестивалей, праздников, спартакиад, а также ряд других  мероприятий;
  • Защита школьников и студентов от вредных привычек, пропаганда здорового образа жизни, а также подготовка и проведение информационно-просветительских мероприятий по соответствующим  направлениям;
  • Принять необходимые меры по подготовке и утверждению проектов документов в области внешкольного образования, организовать обеспечение внешкольных учреждений программами, планами, методическими и нормативными документами.