• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Secondary special education

Secondary special education provides training of specialists with secondary special education in various specialties for different areas of activity based on general secondary education and full secondary education in accordance with the needs of society and the labor market.

 

Activity Directions

  • Creating a real basis for meeting the needs of society for high quality and competitive human resources;
  • Providing lifelong learning and continuity of education;
  • Providing quality education adapted to the requirements of society and the economy;
  • Training of personnel with a high intellectual level and practical abilities, with knowledge and outlook matching  new technologies, modern standards, the ability to find a flexible direction in the flow of information;