Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemindəki ali məktəblərdə 2010-cu ildə keçirilmiş beynəlxalq və respublika elmi konfransların siyahısı

Adı

Statusu

Keçirilmə vaxtı Keçirilmə yeri
1. Təlim prosesinin humanist aspektləri: sosial yaradıcılıq və mənalılıq Beynəlxalq Yanvar BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev 11
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
2. CD-JEP-27035-2006(AZB) Tempus layihəsinin başa çatmasına həsr olunur Beynəlxalq Fevral ADNA, Bakı, AZ-1010, Azadlıq pr.20, 
tel:493-45-57; faks:598-29-41
3. Qlobal maliyyə böhranı: İqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi Beynəlxalq Fevral ADIU, AZ-1001, Bak;,  Istiqlaliyyət, 6
tel: 437-10-86, faks: 492-59-40
4. Azərbaycanda Elektron hökumət: nailiyyətlər, problemlər  və perspektivlər Beynəlxalq Fevral  Mart AzTU, AZ- 1073, Bakı, H.Cavid pr.25,
tel: 438-33-83, faks: 438-32-80
5. Nanotexnologiyalar və onların texnikada tətbiqi Beynəlxalq Mart
Aprel
AzTU, AZ- 1073, Bakı, H.Cavid pr.25,
tel: 438-33-83, faks: 438-32-80
6. “Humanitar elmlərin problemləri” tələbə elmi konfransı Beynəlxalq Mart BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm  25,
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70
7. Azərbaycanşunaslığın aktual problemləri Beynəlxalq Mart BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm  25,
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70
8. Mədəniyyətlərarası  dialoqun inkişafında ali məktəbin rolu Beynəlxalq

Aprel

ADU, Bakı, AZ-1014, R.Behbudov küç.60
tel: 440-35-02, faks:440-29-97
9. Müasir təhsil məkanında pedaqoji professionallığın formalaşması: ənənələr və innovasiyalar Beynəlxalq

Aprel
May

BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev 11,
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
10. Ümumtəhsil məktəbləri üçün həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə tədris proqramları və dərs vəsaitləri hazırlanmasının elmi-praktik əsasları  Beynəlxalq May AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova 5,
tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
11. Elektron Naxçıvan - 5  Yekunlar, vəzifələr Beynəlxalq İyun NDU, Naxçıvan şəh,, H. Əliyev prospekti, 1
tел: (0-136) 5-32-02 (0-136) 5-79-23
12. Beynəlxalq münasibətlərdə və iqtisadi inkişafda turizmin rolu və əhəmiyyəti Beynəlxalq İyul NDU, Naxçıvan şəh,, H. Əliyev prospekti, 1
tел: (0-136) 5-32-02 (0-136) 5-79-23
13. Azərbaycan və onunla qonşu ölkələrin  təbii  təsərrüfat sistemlərinə iqlimin qlobal dəyişməsi təsirinin  qiymətləndirilməsi Beynəlxalq Okyabr BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov,  23,
tel: 430-32-45 faks:  498-33-76
14. Bina və qurğuların dayanıqlığı (İnşaat fakültəsinin yaranmasının 90 illiyinə həsr olunur)  Beynəlxalq Okyabr AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova 5,
tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
15. Müqayisəli ədəbiyyat IV Beynəlxalq Okyabr BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm  25,
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70
16. Təhsildə keyfiyyət:reallıqlar və perspektivlər Beynəlxalq Oktyabr BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev 11
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
17. Azərbaycan iqtisadiyyatı və Ümumdünya Ticarət  Təşkilatı Beynəlxalq Oktyabr ABU,AZ-1116,Bakı,Xarici dairəvi küç,179,
tel:562-14-48, faks:562-62-88
18. Humanitar elmlərin aktual  problemləri Beynəlxalq

Noyabr

BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm  25,
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70

19. Neft-qaz, neft emalı və neft-kimya  (ADNA-nın 90 illik yubileyinə həsr olunur) Beynəlxalq

Noyabr

ADNA,Bakı, AZ-1010, Azadlıq pr.20,  tel:493-45-57; faks:598-29-41
20. Tərs məsələlər, formanın optimallaşdırılması və tətbiqləri Beynəlxalq Dekabr BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov,  23,
tel: 430-32-45 faks:  498-33-76 Nant Univerciteti,  (Fransa)
21. Fizikanın müasir problemləri Beynəlxalq Dekabr

BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov,  23,
tel: 430-32-45 faks:  498-33-76

22. İdarəetmənin və modelləşmənin müasir problemləri Beynəlxalq Dekabr LDU, AZ- 4200, Lənkəran General H.Asla­nov xiyabanı 50,
tel: 5-30-88, faks:5-27-86
23. İqtisadi inkişafın Azərbaycan  modeli – İlham Əliyev mərhələsi Beynəlxalq Dekabr ADIU, AZ-1001, Bakı,  Istiqlaliyyət, 6
tel: 437-10-86, faks: 492-59-40
24. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizənin tarixi salnaməsi Respublika Yanvar ABU,AZ-1116,Bakı,Xarici dairəvi küç,179,
tel:562-14-48, faks:562-62-88
25. Şərqşünaslığın aktual problemləri  (ərəbşunas alim Ələsgər Məmmədovun 90 illiyinə həsr olunur) Respublika Yanvar Fevral

BDU, Bakı AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45, faks:498-33-76

26. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat və fizikanın tədrisi: reallıqlar,  perspektivlər Respublika Fevral BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev 11
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
27. Milli publisistikanın inkişafı Respublika Fevral ABU,AZ-1116,Bakı, Xarici dairəvi küç,179,
tel:562-14-48, faks:562-62-88
28. Avropa ədəbiyyatında şərq mövzusu Respublika Fevral ADU, Bakı, AZ-1014, R.Behbudov küç. 60
tel:440-35-02, faks:440-29-97
29. Azərbaycan ərəbşünaslığı bu gün Respublika Mart ABU,AZ-1116,Bakı,  Xarici dairəvi küç,179, tel:562-14-48, faks:562-62-88
30. Azərbaycan aşıq sənəti: problemlər və perspektivlər Respublika Mart SDU, AZ-5007, Sumqayıt şəh. Bakı küç.1
tel:448-08-36, faks:448-08-37
31. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində Respublika Mart ARTPİ, AZ-1010, Bakı, Zərifə Əliyeva küç.40,
tel: 493-33-44, faks:493-96-21
32. Coğrafiyanın  müasir problemləri Respublika Mart BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov,  23,
tel: 430-32-45 faks:  498-33-76
33. Magistratura təhsil pilləsi Boloniya prosesində: problemlər, mülahizələr Respublika Mart ADIU, AZ-1001, Bakı,  Istiqlaliyyət, 6
tel: 437-10-86, faks: 492-59-40
34. Şəxsiyyətin sosial deviantologiyası: deviant və submədəniyyətin transformasiyası Respublika Mart Aprelt BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev 11,
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
35. Eksperimental biologiyanın problemləri Respublika Aprel BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov,  23,
tel: 430-32-45 faks:  498-33-76
36. Müasir materialşünaslıq və nadir torpaq metal materialları Respublika Aprel ADPU, Bakı, AZ-1000, Ü. Hacıbəyov küç.34,  
tel: 493-00-32, faks: 493-44-21
37. Fəlsəfənin və sosial-siyasi elmlərin bəzi aktual məsələləri Respublika Aprel AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova 5,
tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
38. İlham Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti.  III elmi konfrans Respublika Aprel AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova 5, tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
39. Gənclərdə müasir və qabaqcıl dünyagörüşünün formalaşması problemləri Respublika Aprel LDU, AZ- 4200, Lənkəran, General H.Aslanov xiyabanı, 50
tel: 5-30-88, faks:5-27-86
40. “Mədəniyyət: prоblеmlər və pеrspекtivlər” IVrespublika elmi коnfransı Respublika Aprel ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
 tel:439-07-78, faks: 438-93-48
41. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tikinti kompleksinin inkişafı problemləri  Respublika Aprel AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova 5,
tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
42. Azərbaycan хalqının mədəni irsinin qоrunması prоblеmləri (коnfrans 18 aprеl Bеynəlхalq muzеylər gününə həsr оlunur.) Respublika Aprel ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
tel:439-07-78, faks: 438-93-48
43. Müasir dövrdə Azərbaycan tеatrının bədii-еstеtiк prоblеmləri (Cəfər Cəfərоvun tеatr dünyası) Respublika Aprel ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
tel:439-07-78, faks: 438-93-48
44. Türk хalqlarının musiqi mədəniyyətinin tədqiqi prоblеmləri Respublika Aprel ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
tel:439-07-78, faks: 438-93-48
45. Azərbaycan və mədəni intеqrasiya prоsеsləri (Azərbaycan və Misir mədəni əlaqələri)  III elmi konfrans Respublika Aprel ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
tel:439-07-78, faks: 438-93-48
46. Azərbaycan кinо sənətinin inкişaf mərhələləri (Tоfiq Tağızadənin  90 illiyinə həsr оlunur) Respublika Aprel ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
 tel:439-07-78, faks: 438-93-48
47. Magistrantların regional elmi konfransı Respublika Aprel NDU, Naxçıvan şəh, H. Əliyev prospekti, 1
tеl: (0-136) 5-32-02 (0-136) 5-79-23
48. Riyaziyyatın tətbiqi problemləri Respublika May BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
49. Heydər Əliyev  siyasi kursu: böyük siyasət və dinamik inkişaf  Respublika May NDU, Naxçıvan şəh, H. Əliyev prospekti, 1
tеl: (0-136) 5-32-02 (0-136) 5-79-23
50. Fizika və astronomiya Respublika May BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
51. Gənc kimyaçılar Respublika May BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
52. Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq Respublika May BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
53. Azərbaycan geologiyası  Respublika May BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
54. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri Respublika May BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov 23,
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
55. Ümummilli lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans Respublika May ADIU, AZ-1001, Bakı,  İstiqlaliyyət, 6
tel: 437-10-86, faks: 492-59-40
56. Ümummilli lider Heydər Əliyevin  anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Tələbə -şagird  elmi konfransı Respublika May BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm  25,
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70
57. Yeyinti, yungül və toxuculuq sənaye sahələrinin aktual problemləri  Respublika May AzTU, Gəncə, 28 May küçəsi 103.
tel: 57-56-29, faks: 57-29-61
58. Heydər Əliyev  və ixtisasartırma təhsili Respublika Mart Aprel BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev 11,
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
59. Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlərimiz  (H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunur) Respublika May ADPU, Bakı, AZ-1000, Ü. Hacıbəyov
küç. 34,  
tel: 493-00-32, faks: 493-44-21
60. "Vəsiyyəti andımızdır" - (Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin anım gününə həsr оlunur) Respublika May ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
tel:439-07-78, faks: 438-93-48
61. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti Respublika May ABU,AZ-1116,Bakı,Xarici dairəvi küç,179,
tel:562-14-48, faks:562-62-88
62. Rəsul Rza - 100 Respublika May ADMİU, Bakı, İnşaatçılar pr. 9
tel:439-07-78, faks: 438-93-48
63. Heydər Əliyev  siyasəti və onun uğurlu davamının işığında  Respublika May LDU, AZ- 4200  Lənkəran, General H.Aslanov xiyabanı 50,
tel:5-30-88, faks:5-27-86 
64. Ümumtəhsil məktəblərində yeni təlim texnologiyaları və innovasiyalardan istifadə yolları Respublika May ARTPİ, AZ-1010, Bakı, Zərifə Əliyeva küç.40,
tel: 493-33-44, faks:493-96-21
65. 1941-1945-ci illər müharibəsində  qələbənin təmin olunmasında Azərbaycan xalqının rolu Respublika May SDU, AZ-5007, Sumqayıt şəh. Bakı küç.1 tel:448-08-36, faks:448-08-37
66. Magistrantların X Respublika elmi konfransı Respublika

May

SDU, AZ-5007, Sumqayıt şəh. Bakı küç.1
tel: 448-08-36, faks: 448-08-37
67. Tədrisdə  keyfiyyət və Avropa Kredit Trasfer sistemi Respublika İyun LDU, AZ- 4200  Lənkəran, General H.Aslanov xiyabanı ,50
tel:5-30-88, faks:5-27-86 
68. Xarici dillərin tədrisinin  aktual problemləri,  III Respublika elmi konfransı Respublika Aprel
İyun
ADU, Bakı, AZ-1014 R.Behbudov küç. 60 tel:440-35-02, faks:440-29-97
69. Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmənin yeri Respublika İyun ARTPİ, AZ-1010, Bakı, Zərifə Əliyeva küç.40,
tel: 493-33-44, faks:493-96-21
70. Məktəbəqədər təhsil yeni mərhələdə Respublika Sentyabr ARTPİ, AZ-1010, Bakı, Zərifə Əliyeva küç.40,
tel: 493-33-44, faks:493-96-21
71. Elm  və təhsildə innovasiya texnologiyaları (AzTU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunur)

Respublika

Sentyabr Oktyabr AzTU, AZ- 1073, H. Cavid pr. 25
tel: 438-33-83, faks: 438-32-80
72. Doktorantların  regional elmi konfransı

Respublika

Sentyabr
Oktyabr
NDU, Naxçıvan şəh, H. Əliyev prospekti, 1 tел: (0-136) 5-32-02
(0-136) 5-79-23
73. Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri

Respublika

Oktyabr BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov,  23,
tel: 430-32-45 faks:  498-33-76
74. Fizikanın aktual problemləri

Respublika

Oktyabr BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov, 23
 tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
75. Media və cəmiyyət problemləri

Respublika

Oktyabr BDU, Bakı, AZ-1148, Z.Xəlilov, 23
tel: 430-32-45 faks: 498-33-76
76. ADİU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans

Respublika

Oktyabr ADIU, AZ-1001, Bak;,  İstiqlaliyyət, 6
tel: 437-10-86, faks: 492-59-40
77. Boloniya prinsiplərinin tətbiqi təcrübəsi Respublika Oktyabr ADU, Bakı, AZ-1014, R.Behbudov küç.60 tel:440-35-02, faks:440-29-97
78. Dağlıq Qarabağ toqquşan beynəlxalq geosiyasi maraqlarda Respublika Oktyabr ADPU, Bakı, AZ-1000, Ü. Hacıbəyov
küç. 34,  
tel: 493-00-32, faks: 493-44-21
79. Nəqliyyatın   ekoloji problemləri Respublika Oktyabr
Noyabr
AzTU, AZ- 1073, H. Cavid pr. 25
tel: 438-33-83, faks: 438-32-80
80. Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları Respublika Noyabr SDU, AZ-5007, Sumqayıt şəh. Bakı küç.1 tel:448-08-36, faks:448-08-37
81. Magistratura pilləsi: problemlər  və  vəzifələr Respublika Noyabr ADPU, Bakı, AZ-1000, Ü. Hacıbəyov
küç. 34,  
tel: 493-00-32, faks: 493-44-21
82. Ali məktəblərdə dillərin öyrənilməsinin aktual problemləri Respublika Noyabr AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova,5  
tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
83. Azərbaycan memarlıq elminin müasir problemləri Respublika Noyabr AMİU, Bakı, AZ-1073, A.Sultanova, 5
tel: 439-07-25, faks: 498-78-36
84. Azərbaycan Respublikasının Əsas  Qanunu dövlətin hərəkətverici qüvvəsidir Respublika Noyabr ABU,AZ-1116,Bakı,Xarici dairəvi küç,179, tel:562-14-48, faks:562-62-88
85. Kənd məktəblərində təhsilin sosial problemləri Respublika Noyabr ARTPİ, AZ-1010, Bakı, Zərifə Əliyeva küç.40,
tel: 493-33-44, faks:493-96-21
86. Təhsilin psixologiyası: tarixi-mədəni və sosial-hüquqi aspektləri Respublika Noyabr BPKİYİ, Bakı, AZ-1134, M.C.Paşayev, 11
tel: 430-47-96, faks: 430-47-96
87. Azərbaycan Avropada: problemlər və perspektivlər Respublika Noyabr BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm, 25
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70
88. Yeni Təhsil Qanunu-pedaqoji kadrların hazırlanmasının aktual istiqamətləri Respublika

Dekabr

ADPU, Bakı, AZ-1000, Ü. Hacıbəyov küç.,34   
tel: 493-00-32, faks:493-44-21  
89. Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri Respublika

Dekabr

BSU, AZ-1014,  Bakı, S. Rüstəm,  25
tel: 440-27-70; faks: 440-27-70
90. Dilçiliyin müasir inkişaf yolları Respublika

Dekabr

ADU, Bakı, AZ-1014, R.Behbudov küç.60 tel: 440-35-02, faks:440-29-97